2024-07-03 16:00

Dreamersland 2024

kategoria: festiwale

Miejsce: Puszcza Bolimowska | Zaścianek Babie Lato
Bolimów, Ziemiary 56

Kup bilet

Cena biletu Lucky Early Dream: 599 PLN

✨ ENGLISH BELOW 👇🏼

Do każdego biletu doliczona jest już opłata operatora w wysokości 29,99zł 

Tegoroczna podróż WYDŁUŻONA o dodatkowy dzień na Polanie Marzeń! 🙌🏼 🌳 🧙🏻‍♂️

🇵🇱 THE STORY CONTINUES…

** TELEPORT DO ART DOCUMENTARY Z POPRZEDNIEJ EDYCJI **
https://www.youtube.com/watch?v=6v5WFNmYnLI

Zmieniamy wizję w sztukę...
 

🪄 ARTYSTYCZNY NEXUS
Muzyka, różnorodność kultur, sztuka, natura, świadomość i marzenia splatają się, tworząc performatywną, interaktywną platformę, w której wplata swoją naturalną improwizację każdy z obecnych.
 

🍀 KOLEKTYWNY RETREAT
Zanurzony w pięknie polskiej natury, jest przypomnieniem o oddechu, zatrzymaniu i docenianiu niezwykłości zwyczajności.
 

🔥 FESTIWAL
Pulsujący interdyscyplinarnością oraz plemiennym tchnieniem. To muzyczna uczta i celebracja życia, która rozkwita w objęciach magii chwili i wielobarwnego spektrum sztuki i form wyrazu.
 

🧚🏿 Czego szukasz Wędrowcze?
🌀  O czym marzysz?
🧙🏻 Wołamy Cię Marzycielu!
🙌🏼 Tu spotkasz swoje plemię.
🦋 Tu wizja zamienia się w sztukę…

https://www.dreamersland.eu
 

🌳 PRZEMIEJRZAJ
zaczarowane ścieżki, lasy i tajemnicze polany kryjące się na skraju majestatycznej Puszczy. Drzewa, Rzeka i leśne duchy niosą tu echa tajemnic i legend, a muzyka miesza się ze szumem liści i rechotem żab.
 

💫 ZANURZ SIĘ
w feerii barw i świateł, tańcz pod rozgwieżdżonym niebem, a gdy nadejdzie noc, usiądź przy ogniu, słuchając rytmów, pieśni i opowieści przybyszów z najdalszych zakątków świata.
 

🌀 🧚🏿 ** TEGOROCZNY LINEUP **
Stopniowo ujawnia fragmenty fraktalnej układanki Krainy 2024.
Nowi, wspaniali członkowie Dreamerslandowej Rodziny i czułe powroty…

  🤍 DEYA DOVA

  🤍 MOSE ∞

  🤍 SNOW RAVEN

  🤍 YAIMA

  🤍 REINHARDT BUHR

  🤍 APE CHIMBA

  🤍 CHANTRESS SEBA

  🤍 DEEP FOREST

  🤍 ARTUR MOON

  🤍 NICK BARBACHANO with Friends

  🤍 URIA TSUR

  🤍 MAOK

  🤍 JANAX PACHA

  🤍 ORKA & STAV GOLDBERG

  🤍 ART COLOR BALLET

  🤍 GOORAL & KAPELA ONDRASZEK

  🤍 ANCENTRAL CULTURE MEXICO

  🤍 ... and many more....

 

🦋 ** INSPIRUJĄCA UCZTA **
Międzynarodowa plejada twórców z różnych kultur i zakątków globu. Przygotuj się na unikatowe spektakle i aktywności, które poruszą Twoje najgłębsze emocje i zaspokoją potrzebę estetycznych i wewnętrznych doznań.
 

❤️ SERCEM JEST POLANA MARZEŃ.
Rzeki Nurt, Circle, Namiot Wyrazu, Tawerna Cacao, Wioska Plemienna, ARTu Knieje, Tajemne Zakątki, Wyspa Sound&Healing, Leniwy Lasek i wiele innych magicznych miejsc dopełniających atmosferę wydarzenia.
 

🖼 WYOBRAŹ SOBIE…
Wybitni twórcy nurtu transformacyjnego | muzyka | sety i koncerty | cacao | rytm | taniec | silent music set | ogniska | natura | warsztaty | artyści sztuk wszelakich | wystawy | body art | performance | sauna | ogień | woda | kręgi improwizacji | oddech | ciało | doświadczanie | opowieści, baśnie, legendy i mity…
 

👫 I TY, wśród pięknych, otwartych ludzi…
 

🌳 NASZ LAND 🌳
Otoczony drzewami, łąkami i rzeką w sercu Parku Krajobrazowego na obrzeżach dzikiej Puszczy jest miejscem o unikalnym pięknie i czułej aurze, idealne do wypoczynku i regeneracji.
 

🎞 ** TELEPORT DO PRZESZŁOŚCI I POPRZEDNICH EDYCJI **
( filmy będą uzupełniane o tegoroczne materiały - nie przegap i subskrybuj kanał )

https://www.youtube.com/channel/UCgm8BXdM9SNAyFwjyxTtgYA
 

🏕️💃🏻🔥🙌🏼 INFORMACJE DLA UCZESTNIKA ( szczegóły, co zawiera bilet, dojazd, nocleg, itp. ) : https://dreamersland.eu/dla-uczestnika/
 

🔥 UWAGI
- Przedział wiekowy 0-100+ lat
- Bilety ulgowe wymagają weryfikacji wieku
- Dzieci do 12 roku życia włącznie zapraszamy bezpłatnie 
- Za dzieci i młodzież do lat 18 odpowiadają rodzice
- Po 70 roku życia - bezpłatnie
- Przyjazd na teren możliwy najwcześniej - jedynie 3 lipca
 

🌟 KIERUNKOWSKAZY 🌟
🎭 Ekspresja: Wyrażaj siebie i swoją kreatywność.
🌀 Otwartość: Ucz się i inspiruj z otwartością.
🌐 Różnorodność: Doceniajmy różnorodność.
❤️ Szacunek i Granice: Bądź odpowiedzialny za słowa i działania. Zachowaj i szanuj granice i uczucia - osobiste i przestrzenne.
😊 Uśmiechaj się, to zaraźliwe!
🍷 Trzeźwość: Festiwal bez alkoholu.
🌍 Ekologia: Używaj wielorazowych naczyń i segreguj odpady.
🦌 Przyroda: Szanuj przyrodę i jej mieszkańców.
🐾 Rezerwat: Jesteśmy gośćmi, przestrzegajmy jego granic.
🐶 Bez Zwierząt: Zwierzęta pozostają w domu dla dobra wszystkich.
🎉 Flow: Baw się wspaniale! Tańcz, płacz, odkrywaj i kochaj. Żyj.


📜 Wyrusz w podróż, Bohaterze…
Baśniowa Kraina Marzycieli otwiera przed Tobą wrota. Twoje marzenia są kluczem. Dołącz do Dreamersów!
 

🧚🏿 Warto marzyć!
Let’s dream together!

https://www.dreamersland.eu

Do zobaczenia w Naturze.
Wasi Dreamersi 🙌🏼
 

ENGLISH

🇬🇧 🪐 THE TOTAL NUMBER OF TICKETS FOR DREAMERSLAND IS LIMITED!

Tickets will be available for purchase ONLY until the designated limit is met. Please note, the goal pool and cash register will come into operation subject to their availability. 🙌🏼

🇬🇧 THE STORY CONTINUES…
We turn vision into art…

** TELEPORT TO ART DOCUMENTARY FROM THE PREVIOUS EDITION **
https://www.youtube.com/watch?v=6v5WFNmYnLI

🪄 ARTISTIC NEXUS
Music, cultural diversity, art, nature, awareness, and dreams intertwine, creating a performative, interactive platform where everyone present interweaves their natural improvisation.
 

🍀 COLLECTIVE RETREAT
Immersed in the beauty of Polish nature, it serves as a reminder to breathe, pause, and appreciate the extraordinary within the ordinary.
 

🔥 FESTIVAL
Throbbing with interdisciplinarity and tribal breath. It's a musical feast and a celebration of life that flourishes in the embrace of the magic of the moment and the colorful spectrum of art and expression.
 

🧚🏿 What are you searching for, Traveler?
🌀  What do you dream about?
🧙🏻 We call out to you, Dreamer!
🙌🏼 Here you'll meet your tribe.
🦋 Here vision transforms into art…

https://www.dreamersland.eu
 

🌳 EXPLORE
enchanted paths, forests, and mysterious clearings nestled at the edge of the majestic Wilderness. Trees, the River, and forest spirits carry here the echoes of secrets and legends, and music blends with the rustle of leaves and the croaking of frogs.
 

💫 IMMERSE YOURSELF
in a kaleidoscope of colors and lights, dance under the starry sky, and when night comes, sit by the fire, listening to the rhythms, songs, and stories of visitors from the farthest corners of the world.
 

🌀 🧚🏿 ** THIS YEAR'S LINEUP **
Gradually reveals fragments of the fractal puzzle of the Land of 2024. New, wonderful members of the Dreamersland Family, and tender returns…

 

  

🤍 DEYA DOVA

  🤍 MOSE ∞

  🤍 SNOW RAVEN

  🤍 YAIMA

  🤍 REINHARDT BUHR

  🤍 APE CHIMBA

  🤍 CHANTRESS SEBA

  🤍 DEEP FOREST

  🤍 ARTUR MOON

  🤍 NICK BARBACHANO with Friends

  🤍 URIA TSUR

  🤍 MAOK

  🤍 JANAX PACHA

  🤍 ORKA & STAV GOLDBERG

  🤍 ART COLOR BALLET

  🤍 GOORAL & KAPELA ONDRASZEK

  🤍 ANCENTRAL CULTURE MEXICO

  🤍 ... and many more....

 

🦋 ** INSPIRING FEAST **
An international galaxy of creators from various cultures and corners of the globe. Prepare for unique shows and activities that will touch your deepest emotions and satisfy your need for aesthetic and inner experiences.
 

❤️ THE HEART IS THE MEADOW OF DREAMS.
River's Stream, Circle, Expression Tent, Cacao Tavern, Tribal Village, ART's Groves, Secret Corners, Sound&Healing Island, Lazy Forest, and many other magical places complete the atmosphere of the event.
 

🖼 IMAGINE…
Outstanding creators of the transformational stream | music | sets and concerts | cacao | rhythm | dance | silent music set | bonfires | nature | workshops | artists of all arts | exhibitions | body art | performance | sauna | fire | water | improvisation circles | breath | body | experiencing | stories, fairy tales, legends, and myths…
 

👫 AND YOU, among beautiful, open people…
 

🌳 OUR LAND 🌳
Surrounded by trees, meadows, and a river in the heart of the Landscape Park on the outskirts of the wild Wilderness, it is a place of unique beauty and tender aura, perfect for rest and regeneration.
 

🎞 ** TELEPORT TO THE PAST AND PREVIOUS EDITIONS **
(videos will be updated with this year's materials - don't miss out and subscribe to the channel)

https://www.youtube.com/channel/UCgm8BXdM9SNAyFwjyxTtgYA
 

🏕️💃🏻🔥🙌🏼 PARTICIPANT INFORMATION (details, what the ticket includes, how to get there, accommodation, etc.): https://dreamersland.eu/en/informator/
 

🔥 NOTES
Age range 0-100+ years
Discounted tickets require age verification
Children up to 12 years old are invited free of charge
Parents are responsible for children and teenagers under 18
Free admission for seniors over 70 years old
Arrival at the site is possible at the earliest - only on July 3rd
 

🌟 GUIDING STARS 🌟
🎭 Expression: Express yourself and your creativity.
🌀 Openness: Learn and get inspired with an open mind.
🌐 Diversity: Let's appreciate diversity.
❤️ Respect and Boundaries: Be responsible for your words and actions. Maintain and respect boundaries and feelings - personal and spatial.
😊 Smile, it's contagious!
🍷 Sobriety: An alcohol-free festival.
🌍 Ecology: Use reusable dishes and sort waste.
🦌 Nature: Respect nature and its inhabitants.
🐾 Sanctuary: We are guests, let's respect its boundaries.
🐶 No Pets: Animals stay at home for everyone's good.
🎉 Flow: Have a great time! Dance, cry, discover, and love. Live.
 

📜 Embark on a journey, Hero…

The Fairytale Land of Dreamers opens its gates before you. Your dreams are the key. Join the Dreamers!
 

🧚🏿 It's worth dreaming!
Let's dream together!
https://www.dreamersland.eu

See you in Nature.
Your Dreamers 🙌🏼

Kup bilet

Cena biletu Lucky Early Dream: 599 PLN


ostatnia zmiana: 2024-05-21
Komentarze
 
Polityka Prywatności